przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 31.01.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-Gostyń” Sp. z. o.o. z Gostynia na kwotę 1335611,77 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

W ramach tego zadania wykonano:

- poszerzenie drogi do 6,0 m wraz z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie profilu i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej.

- przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i studzienkami ściekowymi.

- wymianę krawężnika oraz nawierzchnię chodnika i zjazdów.

- przebudowę chodnika prawostronnego do parametrów ścieżki pieszo - rowerowej.

- oznakowanie poziome i pionowe

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Krzemieniewo w kwocie 500.000,00  złotych.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 31.01.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-Gostyń” Sp. z. o.o. z Gostynia, na kwotę brutto 494603,42 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

W ramach tego zadania wybudowano 1,5 kilometra ścieżki rowerowej na terenie Gminy Krzemieniewo, która stworzy spójne połączenie z istniejącą już infrastrukturą  przebiegającą przez miejscowości Garzyn oraz Górzno. Zadanie uwzględnia budowę ciągu  o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: pierwszy zakłada powstanie ścieżki o szerokości 2,5 m od skrzyżowania z DK nr 12 do ulicy Kościelnej w m. Garzyn. Odcinek ten docelowo połączy się z istniejącą już ścieżką na odcinku od ul. Kościelnej do końca zabudowań w m. Garzyn. Drugi, 1,28 km  fragment, realizowany w ramach projektu budowany będzie na odcinku od ostatniego zabudowania w m. Garzyn w kierunku miejscowości Górzno. W wyniku realizacji projektu nowo powstałe fragmenty ścieżki stworzą jednorodny ciąg pieszo-rowerowy łączący dwie miejscowości. W ramach projektu wykonane zostaną także zjazdy do posesji, powstaną krawężniki, konieczne będzie także wykonanie drenażu.  

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 318.150,00 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w miejscowości Wilkowice

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 08.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG z Ponieca, na kwotę brutto 4.778.789,91 zł. Termin realizacji 30.10.2017 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 23.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice na odcinku ulicy Dworcowej
i Święciechowskiej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż opisanego odcinka ulic. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 2 714 mb drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Szerokość jezdni na nowo przebudowywanym odcinku drogi wynosić będzie
6,00 m, natomiast wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie szeroki na 2,50 m. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania przejść dla pieszych, powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.389.394,00 złotych, ze środków Gminy Lipno w kwocie 500.000 złotych oraz Miasta Leszna – 1.000.000,00 złotych.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda oraz Budowa chodnika w ciągu drogi  powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 27.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 78.398,92 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.  

W ramach tego zadania wykonano:

1. budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda na długości 215 mb

2. budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Tworzanice na długości 143 mb

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 50.000,00 złotych.

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)

Przetarg na I etap tej inwestycji ogłoszono w dniu 27.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 156.667,68 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.

Przetarg na II etap tej inwestycji ogłoszono w dniu 21.09.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 192.570,03 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

Etap I W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika o długości 470 mb Wartość umowy brutto: 156 667,68 zł

Etap II W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika na długości 520 mb. Wartość umowy brutto: 192 570,03 zł

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 171.000,00 złotych.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy  Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna  w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej  305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo"

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z Palędzia na kwotę 34.496.353,27 złotych brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.08.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.08.2018 r.

W ramach inwestycji przewiduje się: m.in.
 - wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku około
21 km,

 - budowę i przebudowę skrzyżowań skanalizowanych,
 - przebudowę ścieżek rowerowych około 800 mb,

 - budowę i przebudowę chodników około 5,9 km,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - montaż oświetlenia,
 - przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 - wykonanie nowego oznakowania.
 - zagospodarowanie terenów zieleni.

W roku 2017 zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 13.977.255,50 złotych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.624.825,53 złotych oraz Gminy Włoszakowice w kwocie 5.935.000 złotych.

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

 Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 19.06.2017r. Przetarg został podzielony na 3 części:

a) część nr 1 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Rydzyna Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 2.730.476,93 zł - firma CHOD-DRÓG z Krobi. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r.

b) część nr 2 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 2.257.726,62 zł - firma CHOD-DRÓG z Krobi. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r.

c) część nr 3 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno

Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 3.465.299,29 zł - firma ŻAK z Leszna. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r. 

Termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.07.2018r.

W ramach tego zadania wykonano 13,8 km ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach:

1. gmina Rydzyna: wzdłuż drogi powiatowej 4800P od kościoła w m. Dąbcze do m. Nowa Wieś do granicy gminy

Wartość umowy brutto: 2 737 476,93 zł
2. gmina Osieczna: Kąkolewo od przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół,  wzdłuż drogi powiatowej 4790 P i 4791P od granicy m. Kąkolewo do m. Osieczna (z przerwą w m. Łoniewo),
Wartość umowy brutto: 2 257 726,62 zł
3. gmina Lipno: wzdłuż dróg powiatowych nr 4770P i 4771P od skrzyżowania z DK 5 w miejscowości Lipno, przez Mórkowo do Wilkowic ul. Dworcowa.

W roku 2017 zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 4.425.382,10 złotych.  Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.354.830 złotych, Gminy Osieczna w kwocie 2.364.636,00 złotych, Gminy Lipno – 300.000,00 złotych, Rydzyna – 300.000,00 złotych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszona w dniu 10.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 3 258 214.06 zł brutto.  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- poszerzenie drogi do 6m wraz z wzmocnieniem krawędzi jezdni,

- wykonaliśmy odwodnienie drogi przez pobudowanie kanalizacji deszczowej i drenażu,

- budowę 2,4 km ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,5m,

- przebudowaliśmy wjazdy na posesję, przepusty drogowe, miejsca postojowe,

- zbudowaliśmy zatokę autobusową,

- ułożyliśmy nową nawierzchnię z masy asfaltowej,

- wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1629 107 zł, ze środków Gminy Rydzyna – 600 000 zł oraz Miasta Leszna – 500 000 zł. 

 

 

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Rydzyna

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono 18.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 112 738,54 zł brutto ( Kłoda- 13 888,42 zł brutto, Robczysko- 33 483zł brutto, Rydzyna ul. Rzeczpospolitej- 65 367,12 zł brutto).  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 60 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 20 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4779P w miejscowości Kłoda,

- przebudowaliśmy ok. 120 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko,

- przebudowaliśmy 300 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w miejscowości Rydzyna (ul. Rzeczypospolitej).

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 56 370 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- I etap oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Tworzanice

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 19.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 152 128,74 zł brutto (Tworzanice- 46 393,14zł brutto, Długie Stare- 105 735,60zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 90 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w etapie I ponad 500 m bieżących chodnika w miejscowości Długie Stare

- wybudowaliśmy ponad 100 m bieżących chodnika w miejscowości Tworzanice.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 75 000 zł.

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- II etap

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 122 024,00zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w II etapie ponad 500 m bieżących chodnika

 

 

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna

 

I etap (800 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. na kwotę  240 526,50zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

 

II etap (600 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 15.07.2016r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na kwotę 133 079,85zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2016r., a termin realizacji inwestycji zadania ustalono do dnia 30.09.2016r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- ok. 9000 bieżących nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Lipno w kwocie 100 000 zł.

 

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w miejscowości Święciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 08.07.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 184 701,29zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy ok. 1500 m bieżących chodnika.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 155 0100 zł oraz Powiatu Leszczyńskiego - 47 433zł. Dodatkowo Powiat Leszczyński zakupił materiał na kwotę 30 460 zł. 

 

 

Remonty chodników na terenie Gminy Osieczna (Drzeczkowo, Dobramyśl, Osieczna)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 01.08.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała, ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa na  kwotę 184 701,29zł brutto (Drzeczkowo- 23 403,21zł brutto, Dobramyśl- 33 301,02zł brutto, Osieczna- 18 463,53zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.10.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

- przebudowaliśmy ok. 330 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl,

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna.

 Zadanie zostało dofinansowane ze środkw Gminy Osieczna w kwocie 100 000 zł. 

 

 

 

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4803P od Dąbcze do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda


Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg na to zadanie ogłaszaliśmy dwukrotnie w styczniu i maju 2015 roku. Do ZDP w Lesznie wpłynęło 6 ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 6 886 507 zł brutto.    
więcej...

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo


Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg na to zadanie ogłaszaliśmy dwukrotnie w styczniu i maju 2015 roku.         Do ZDP  w Lesznie wpłynęło 6 ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o.,  ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę
więcej...

Przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej nr 4756P na odc. Zaborówiec - Brenno


Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 09.06.2015 r., do ZDP w Lesznie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm pn. Lider - "BUDO-MOST" Budowa i Remont Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia Górna; Partner - DESTINI Janusz Siejk, ul. Przedszkolna 1A/26, 07-320 Małkinia Górna
więcej...

Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr: 4787P Karchowo - Nowy Belęcin, 4793P Brylewo - Bielawy, 4797P Lubonia - Oporowo - 2015


Wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr:  4787P Karchowo-Nowy Belęcin - ok. 9 350m2; 4793P Brylewo-Bielawy - ok. 11 250m2; 4797P Lubonia-Oporowo - ok 21 400 m2, całkowity koszt inwestycji  wyniósł 338 889,60 zł. Wykonawcą
więcej...

GMINA WŁOSZAKOWICE - Dłużyna - 2008


Wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 4806P w m. Dłużyna (ułożenie warstwy ścieralnej) długości ok. 0,8 km na wartość 250 144,64 zł Wykonawcą robót było Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Leszna
więcej...

GMINA WŁOSZAKOWICE - Jezierzyce Kościelne - 2008


Wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4760P w m. Jezierzyce Koscielne długości ok. 1,95 km, na wartość 65 380, 90 zł Wykonawcą robót była Firma "FEDRO" z Osieck
więcej...

GMINA WŁOSZAKOWICE - Zbarzewo - Krzyżowiec - 2008


Wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Zbarzewo - Krzyżowiec długości ok. 2,7 km, na wartość 88 972,16 zł Wykonawcą robót była Firma "FEDRO" z Osieck
więcej...

GMINA WIJEWO - Zaborówiec - 2008


Wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 4758P w m. Zaborówiec (ułozenie nawierzchni z kostki betonowej) długości 100 mb na wartość 105 506,82 zł Wykonawcą robót  było Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe "DROGTRANZ" z Góry
więcej...

GMINA WIJEWO -Wyremonotowano chodnik - Brenno - 2008


Wyremontowano chodnik w ciagu drogi powiatowej nr 3822P w m. Brenno długości ok. 300 mb na wartość 86 487,02 zł Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane "WILER BUD" z Kakolewa,
więcej...

GMINA ŚWIĘCIECHOWA - Wyremonotowano chodnik - Krzycko Małe - 2008


Wyremontowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe długości 290 mb na wartość 153 567,50 zł Wykonawcą robót była Firma "ŻAK" z Leszna
więcej...


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt