przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) – Wilkowice

Inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 4770 P w m. Mórkowo oraz Wilkowice na odcinku od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna  do Wilkowic. Przedsięwzięcie zakładało przebudowę 3 660 mb drogi wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni i jej poszerzeniem do 6m). Na w/w odcinku przebudowano istniejące odwodnienie korpusu drogowego polegające na przebudowie i regulacji istniejących studni wpustowych, kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych.
Inwestycja obejmowała miedzy innymi:
- przebudowę drogi  na odcinku 3 660 mb
- przebudowę i budowę nowych przejść dla pieszych 
- przebudowę dwóch skrzyżowań.
- przebudowę przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony 
- budowę aktywnej sygnalizacji 
- montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów

Wartość inwestycji (zł): 4.737.915,72
Przyznane dofinansowanie (zł): 2.368.957
% dofinansowania – 50%

 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ścieżki Gołanice-Włoszakowice

Przedmiotem projektu była budowa 9,953 km ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Gołanice-Włoszakowice wraz z organizacją 8 miejsc przesiadkowych zlokalizowanych w Święciechowie, Gołanicach, Jezierzycach Kościelnych, Krzyżowcu, we Włoszakowicach, Boszkowie-Letnisku, Pawłowicach, Oporowie, dodatkowo na terenie dworca PKP w Lesznie ustawione zostaną stojaki rowerowe. W ramach projektu wykonano systemu organizacji ruchu, czyli stworzenie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacyjnych na terenie pow. leszczyńskiego i m. Leszna.

Inwestycja obejmowała miedzy innymi:
- wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego na długości 9.953km
- wybudowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych
- wykonano nowe i zmodernizowano punkty świetlne

Wartość ogółem z wniosku (zł): 10.206.605,85
Wartość dofinansowania (zł): 6.723.265,04
% dofinansowania – 85 %

 

Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa wieś - Kąkolewo

Inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 4800 P w m. Dąbcze i Nowa Wieś w gminie Rydzyna na odcinku od km 0 + 000  do km 3 +757 do granicy miejscowości oraz gminy Rydzyna. W ramach inwestycji przebudowano również  425 mb chodnika. Wykonano wzmocnienie krawędzi jezdni wraz z jej przebudową i poszerzeniem do 6m, przebudowano istniejące studnie wpustowe kanalizacji deszczowej oraz oczyszczono i wyprofilowano istniejące rowy drogowe.  Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonano wyniesione przejście dla pieszych,  a także przy wjeździe na teren zabudowany został zamontowany radar z tablicą o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu. W ramach inwestycji przebudowano jedno skrzyżowanie.
Inwestycja obejmowała miedzy innymi:
- przebudowę drogi na długości 3 757  mb
- przebudowano i wyniesiono przejście dla pieszych
- przebudowano jedno skrzyżowanie,
 zamontowano radar z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów

Wartość inwestycji po przetargu(zł): 5 074 572,89
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 2 762 389,00
% dofinansowania – 50%

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna

Przedmiotem projektu jest przebudowa 2 561 mb drogi powiatowej nr 4769P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m.Lipno do nowo wybudowanego nad drogą ekspresową S5 wiaduktu w m.Smyczyna. Projekt inwestycji zakłada poszerzenie drogi do 6m oraz obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni. Na przedmiotowym odcinku planuje się także przebudowę i regulację studni wpustowych oraz przykanalików istniejącej kanalizacji deszczowej odwodniającej jezdnię oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów drogowych. W ramach projektu powiat planuje dalszą budowę 652 metrowego odcinka drogi pieszo-rowerowej oraz 71 m. chodnika, a także przebudowę istniejących miejsc postojowych w m. Lipno. W ramach projektu  poza pasem drogowym przedmiotowej drogi wybudowane zostanie także przejście pieszo-rowerowe(w km od1+890 do 1+909). W pobliżu szkoły oraz przedszkola zostanie zamontowana sygnalizacja aktywna ( łącznie 4 szt.), oraz ustawione zostaną w ich pobliżu 2 radary z tablicą o zmiennej treści skutkować mają samokontrolą prędkości kierowców.

Planowany okres realizacji projektu: 2019-2020
Wartość inwestycji po przetargu(zł): 4 137 384,55
Wartość dofinansowania (zł): 2 473 088,00
% dofinansowania – 60%

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa

Przedmiotem zamówienia  była inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P (km 14+833) do skrzyżowania z węzłem drogi ekspresowej S5 (km 16+495) w m. Święciechowa.

Inwestycja obejmowała między innymi:

- roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- roboty ziemne – korytowanie,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

- regulacje wysokościową istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę studni ściekowych

- ułożenie krawężników drogowych, obrzeży oraz wykonanie nawierzchni oraz podbudowy chodnika,

- dodatkowo w ramach zadania, w celu wzrostu bezpieczeństwa użytkowników inwestycji, wykonano:

oświetlenie solarne przejścia dla pieszych,

oznakowania aktywne przejść dla pieszych, a także zamontowano radar z tablicą o zmiennej treści, informującą o prędkości ruchu pojazdu.

Wartość zadania to 1 322 684,25 zł.

dofinansowanie Gminy Święciechowa w wysokości 800 000,00zł

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie

Przedmiotem zamówienia  była inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Wielkie.

Inwestycja obejmowała między innymi:

- roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- roboty ziemne – korytowanie,

- wykonano podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W,

-  regulację wysokościową istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę studni ściekowych,

- ułożenie krawężników drogowych, obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika.

Wartość zadania to 1 086 912,58 zł

dofinansowania Gminy Włoszakowice 400 000,00 zł i firmy Werner Kenkel z m. Krzycko Wielkie 350 000,00 zł.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice

W ramach inwestycji spółka Strabag przebudowała ok. 2,4 km jezdni oraz zbudowała ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej (wyjazd w kierunku Brenna) i Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach do początku Boszkowa Letniska. Nowa jezdnia ma 6 m szerokości, a przebudowywany oraz budowany ciąg pieszo-rowerowy - 2,6 m. Został wykonany z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz z asfaltu w terenie niezabudowanym. Dodatkowo wykonano oznakowania przejść dla pieszych i zamontowano radar informujący o prędkości pojazdu.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Włoszakowice w kwocie 290.500,00  złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno

Inwestycję za ok. 1,9 mln zł wykonała firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Zakres inwestycji obejmował m.in. roboty ziemne, wykonanie nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku oraz przebudowę studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy, zagospodarowanie terenów zieleni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Wijewo w kwocie 41.500,00  złotych oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.163.00,00 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna ( ul. Poniatowskiego)

Inwestycja obejmowała między innymi poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 6m (na odcinku 0+388,72-0+462,57 poszerzenie do 5,50m), wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie profilu i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Jezdnia na całej długości została obramowana betonowym krawężnikiem. Istniejący chodnik prawostronny został dostosowany do projektowanej niwelety drogi. Został wykonany także ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej oraz studzienki ściekowe w ilości 6 kpl. wraz z przykanalikami. Ponadto w ramach odwodnienia drogi wykonano kolektor deszczowy z rur PVC Ø400 oraz Ø315, studnie rewizyjne Ø1000, studnie ściekowe oraz przykanaliki.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 275.000,00  złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe 

Inwestycja obejmowała frezowanie jezdni na szerokości 0,75- 1,5 m, korytowanie do głębokości ok. 0,5 m – wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, wykonanie ścieku prefabrykowanego o szer. 0,3 m, regulację wysokościowa włazów studni ściekowych, włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej itp.,  wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 1.165.500,00  złotych.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo

Inwestycja obejmowała wykonanie poszerzenia i wzmocnienia prawej krawędzi jezdni, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni. Roboty drogowe polegały na budowie chodnika wraz ze zjazdami i wiązały się z koniecznością wykonania wymiany istniejącego krawężnika drogowego, wykonania nowej konstrukcji oraz nawierzchni chodnika wraz z przebudową wpustów ulicznych, - na odcinku od km 3+950,0 do km 7+450,0. Wymienione zostały krawężniki drogowe, wybudowano ściek uliczny oraz wykonano nowe nawierzchnie wyrównawcze i ścieralne, co wiązało się z koniecznością wykonania frezowania istniejącej nawierzchni drogowej oraz regulacją wysokościową istniejącej infrastruktury.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Osieczna w kwocie 1.364.800,00  złotych.

Kontynuacja zadań z 2017roku

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

W ramach tego zadania wykonano 13,8 km ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach:

1. gmina Rydzyna- wzdłuż drogi powiatowej 4800P od kościoła w m. Dąbcze do m. Nowa Wieś do granicy gminy,
2. gmina Osieczna: Kąkolewo od przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół,  wzdłuż drogi powiatowej 4790 P i 4791P od granicy m. Kąkolewo do m. Osieczna (z przerwą w m. Łoniewo),
3. gmina Lipno: wzdłuż dróg powiatowych nr 4770P i 4771P od skrzyżowania z DK 5 w miejscowości Lipno, przez Mórkowo do Wilkowic ul. Dworcowa.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo"

W ramach inwestycji przewiduje się: m.in.
 - wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku około
21 km,

 - budowę i przebudowę skrzyżowań skanalizowanych,
 - przebudowę ścieżek rowerowych około 800 mb,

 - budowę i przebudowę chodników około 5,9 km,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - montaż oświetlenia,
 - dostosowanie skrzyżowań i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 - wykonanie nowego oznakowania.
 - zagospodarowanie terenów zieleni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 31.01.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-Gostyń” Sp. z. o.o. z Gostynia na kwotę 1335611,77 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

W ramach tego zadania wykonano:

- poszerzenie drogi do 6,0 m wraz z wzmocnieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie profilu i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej.

- przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i studzienkami ściekowymi.

- wymianę krawężnika oraz nawierzchnię chodnika i zjazdów.

- przebudowę chodnika prawostronnego do parametrów ścieżki pieszo - rowerowej.

- oznakowanie poziome i pionowe

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Krzemieniewo w kwocie 500.000,00  złotych.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 31.01.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-Gostyń” Sp. z. o.o. z Gostynia, na kwotę brutto 494603,42 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

W ramach tego zadania wybudowano 1,5 kilometra ścieżki rowerowej na terenie Gminy Krzemieniewo, która stworzy spójne połączenie z istniejącą już infrastrukturą  przebiegającą przez miejscowości Garzyn oraz Górzno. Zadanie uwzględnia budowę ciągu  o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: pierwszy zakłada powstanie ścieżki o szerokości 2,5 m od skrzyżowania z DK nr 12 do ulicy Kościelnej w m. Garzyn. Odcinek ten docelowo połączy się z istniejącą już ścieżką na odcinku od ul. Kościelnej do końca zabudowań w m. Garzyn. Drugi, 1,28 km  fragment, realizowany w ramach projektu budowany będzie na odcinku od ostatniego zabudowania w m. Garzyn w kierunku miejscowości Górzno. W wyniku realizacji projektu nowo powstałe fragmenty ścieżki stworzą jednorodny ciąg pieszo-rowerowy łączący dwie miejscowości. W ramach projektu wykonane zostaną także zjazdy do posesji, powstaną krawężniki, konieczne będzie także wykonanie drenażu.  

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 318.150,00 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w miejscowości Wilkowice

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 08.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG z Ponieca, na kwotę brutto 4.778.789,91 zł. Termin realizacji 30.10.2017 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 23.03.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2017 r.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice na odcinku ulicy Dworcowej
i Święciechowskiej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż opisanego odcinka ulic. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 2 714 mb drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Szerokość jezdni na nowo przebudowywanym odcinku drogi wynosić będzie
6,00 m, natomiast wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie szeroki na 2,50 m. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania przejść dla pieszych, powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 2.389.394,00 złotych, ze środków Gminy Lipno w kwocie 500.000 złotych oraz Miasta Leszna – 1.000.000,00 złotych.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda oraz Budowa chodnika w ciągu drogi  powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 27.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 78.398,92 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.  

W ramach tego zadania wykonano:

1. budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda na długości 215 mb

2. budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Tworzanice na długości 143 mb

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 50.000,00 złotych.

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)

Przetarg na I etap tej inwestycji ogłoszono w dniu 27.02.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 156.667,68 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.

Przetarg na II etap tej inwestycji ogłoszono w dniu 21.09.2017r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WILER-BUD z Nowej Wsi, na kwotę brutto 192.570,03 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.04.2017 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

Etap I W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika o długości 470 mb Wartość umowy brutto: 156 667,68 zł

Etap II W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika na długości 520 mb. Wartość umowy brutto: 192 570,03 zł

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 171.000,00 złotych.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy  Boguszyna" na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna  w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej  305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo"

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. z Palędzia na kwotę 34.496.353,27 złotych brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.08.2017 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.08.2018 r.

W ramach inwestycji przewiduje się: m.in.
 - wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku około
21 km,

 - budowę i przebudowę skrzyżowań skanalizowanych,
 - przebudowę ścieżek rowerowych około 800 mb,

 - budowę i przebudowę chodników około 5,9 km,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - montaż oświetlenia,
 - przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 - wykonanie nowego oznakowania.
 - zagospodarowanie terenów zieleni.

W roku 2017 zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 13.977.255,50 złotych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.624.825,53 złotych oraz Gminy Włoszakowice w kwocie 5.935.000 złotych.

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

 Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w dniu 19.06.2017r. Przetarg został podzielony na 3 części:

a) część nr 1 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Rydzyna Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 2.730.476,93 zł - firma CHOD-DRÓG z Krobi. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r.

b) część nr 2 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 2.257.726,62 zł - firma CHOD-DRÓG z Krobi. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r.

c) część nr 3 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno

Najkorzystniejsza cenowo oferta, opiewa na kwotę brutto 3.465.299,29 zł - firma ŻAK z Leszna. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2017r. 

Termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.07.2018r.

W ramach tego zadania wykonano 13,8 km ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach:

1. gmina Rydzyna: wzdłuż drogi powiatowej 4800P od kościoła w m. Dąbcze do m. Nowa Wieś do granicy gminy

Wartość umowy brutto: 2 737 476,93 zł
2. gmina Osieczna: Kąkolewo od przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół,  wzdłuż drogi powiatowej 4790 P i 4791P od granicy m. Kąkolewo do m. Osieczna (z przerwą w m. Łoniewo),
Wartość umowy brutto: 2 257 726,62 zł
3. gmina Lipno: wzdłuż dróg powiatowych nr 4770P i 4771P od skrzyżowania z DK 5 w miejscowości Lipno, przez Mórkowo do Wilkowic ul. Dworcowa.

W roku 2017 zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 4.425.382,10 złotych.  Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.354.830 złotych, Gminy Osieczna w kwocie 2.364.636,00 złotych, Gminy Lipno – 300.000,00 złotych, Rydzyna – 300.000,00 złotych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5- Dąbcze

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszona w dniu 10.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., ul. Rydzyńska nr 24a, 64-125 Poniec na kwotę 3 258 214.06 zł brutto.  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 01.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- poszerzenie drogi do 6m wraz z wzmocnieniem krawędzi jezdni,

- wykonaliśmy odwodnienie drogi przez pobudowanie kanalizacji deszczowej i drenażu,

- budowę 2,4 km ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 2,5m,

- przebudowaliśmy wjazdy na posesję, przepusty drogowe, miejsca postojowe,

- zbudowaliśmy zatokę autobusową,

- ułożyliśmy nową nawierzchnię z masy asfaltowej,

- wykonaliśmy oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 1629 107 zł, ze środków Gminy Rydzyna – 600 000 zł oraz Miasta Leszna – 500 000 zł. 

 

 

Remont chodników w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Rydzyna

 

Przetarg na tą inwestycję ogłoszono 18.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 112 738,54 zł brutto ( Kłoda- 13 888,42 zł brutto, Robczysko- 33 483zł brutto, Rydzyna ul. Rzeczpospolitej- 65 367,12 zł brutto).  Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 60 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 20 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4779P w miejscowości Kłoda,

- przebudowaliśmy ok. 120 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko,

- przebudowaliśmy 300 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w miejscowości Rydzyna (ul. Rzeczypospolitej).

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Rydzyna w kwocie 56 370 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- I etap oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Tworzanice

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 19.02.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 152 128,74 zł brutto (Tworzanice- 46 393,14zł brutto, Długie Stare- 105 735,60zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.03.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono na okres 90 dni.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w etapie I ponad 500 m bieżących chodnika w miejscowości Długie Stare

- wybudowaliśmy ponad 100 m bieżących chodnika w miejscowości Tworzanice.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 75 000 zł.

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare (ul. Wiosenna)- II etap

 

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 122 024,00zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 26.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy w II etapie ponad 500 m bieżących chodnika

 

 

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna

 

I etap (800 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 28.06.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o. na kwotę  240 526,50zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 30.09.2016 r.

 

II etap (600 m bieżących)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 15.07.2016r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na kwotę 133 079,85zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2016r., a termin realizacji inwestycji zadania ustalono do dnia 30.09.2016r.

W ramach tego zadania wykonaliśmy:

- ok. 9000 bieżących nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Lipno w kwocie 100 000 zł.

 

 

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w miejscowości Święciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 08.07.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILER-BUD, Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna na kwotę 184 701,29zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy ok. 1500 m bieżących chodnika.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa w kwocie 155 0100 zł oraz Powiatu Leszczyńskiego - 47 433zł. Dodatkowo Powiat Leszczyński zakupił materiał na kwotę 30 460 zł. 

 

 

Remonty chodników na terenie Gminy Osieczna (Drzeczkowo, Dobramyśl, Osieczna)

Przetarg na inwestycję ogłoszono w dniu 01.08.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała, ul. Kutrzeby 18, 64-115 Święciechowa na  kwotę 184 701,29zł brutto (Drzeczkowo- 23 403,21zł brutto, Dobramyśl- 33 301,02zł brutto, Osieczna- 18 463,53zł brutto). Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.08.2016 r., a termin realizacji wykonania zadania ustalono do dnia 15.10.2016 r.

W ramach tego zadania:

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

- przebudowaliśmy ok. 330 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Dobramyśl,

- przebudowaliśmy 70 m bieżących chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Osieczna.

 Zadanie zostało dofinansowane ze środkw Gminy Osieczna w kwocie 100 000 zł. 

 

 

 

GMINA KRZEMIENIEWO - Pawłowice - 2008


Wyremontowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 6263P w m. Pawłowice długosci 138 mb. na wartość 21 844,71 zł Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Ogólnobudowlane "Witt-Bud" z Gostynia
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Górzno - 2008


Wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 4788P w m. Górzno długości 390mb. na wartość 182 724,26 zł Wykonawcą robót było Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Leszna
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Krzemieniewo - 2008


Przebudowano skrzyżowanie wraz z przebudową mostów na przepusty w ciągu dróg powiatowych nr 4792P i 4794P w m. Krzemieniewo (roboty nawierzchniowe) na wartość 179 297,25 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic "Drogi Ulice" sp. z o.o. z Leszna,
więcej...

GMINA KRZEMIENIEWO - Drobnin - Mierzejewo - 2008


Zakończono budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4795P na odcinku Drobnin - Mierzejewo długosci 820 mb i wartość 352 669,19 zł. Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Ogólnobudowlane "WILER BUD" z Kakolewa,
więcej...

Gmina Włoszakowice - wyremontowano chodniki - 2006


Na terenie Gminy Włoszakowice zgodnie z "Programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" wyremontowano chodniki. Kontynuacja remontu chodnika - 312 metrów w Bukówcu Górnym, 100 metrów we Włoszakowicach przy ulicy Kurpińskiego oraz 100 metrów we Włoszakowicach przy ulicy
więcej...

Gmina Włoszakowice - droga z Krzycka Wielkiego do Boguszyna - 2006


Wykonano powierzchniowe utrwalenie drogi o długości 5 kilometrów, prowadzącej z Krzycka Wielkiego do Boguszyna. Wyłoniony w przetargu wykonawca to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Koszty zamknęły się w kwocie prawie 165 000 złotych. Całkowicie pokrył je Powiat Leszczyński.
więcej...

Gmina Włoszakowice - droga z Zaborówca do Włoszakowic - 2006


W 2006r.zrealizowano dość nietypową inwestycję na drodze z Zaborówca do Włoszakowic. Miała na celu przede wszystkim skanalizowanie kilku Źródeł wody, wybijających spod korony drogi. Przy tej okazji położono także nową nawierzchnię jezdni na odcinku 235 metrów. Koszty przedsięwzięcia w kwocie ponad 180 000 złotych zostały
więcej...

Gmina Wijewo - przebudowa drogi w Potrzebowie - 2006


W 2006 roku zrealizowano przebudowę drogi w Potrzebowie. Zakres robót obejmował odcinek długości 1,92 kilometra. Wartość inwestycji wyniosła 1,8 miliona złotych. 75 procent tych kosztów zostało pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 procent z budżetu państwa, 15% z budżetu powiatu. Wykonaniem robót zajęło
więcej...

Gmina Święciechowa - Przebudowa drogi w Piotrowicach - 2006


W 2006r zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 1 kilometra w Piotrowicach. Stanowiła ona kontynuację wcześniejszych prac na tym samym odcinku. Miały one na celu poszerzenie jezdni, a wykonano je cztery lata temu. Tegoroczna inwestycja polegała na ułożeniu nowej nawierzchni. Drogę w Piotrowicach przebudowało Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogi
więcej...

Gmina Święciechowa - Chodnik w Niechłodzie - 2006


W ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych" zbudowano chodnik długości 530 metrów w Niechłodzie. Koszty zadania wyniosły nieco ponad 70 000 złotych. W drodze przetargu wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowo Transportowe "DROGTRANZ" z Góry.
więcej...


<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt