przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 wnioski

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 260 ze zm.) w art. 39 ust. 1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego i umieszczania tablic z hasłami propagandowymi i reklamowymi (art. 39, ust.1, pkt 5), lecz w ust. 3 tego samego art. dopuszcza umieszczanie takich urządzeń w szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi.
Zgody takiej wymaga również prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 1). Wyjątek stanowi prowadzenie robót w pasie drogowym wywołane awarią urządzenia umieszczonego w pasie, jednak stosownie do art.40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych prowadzący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia zarządu drogi o zaistniałej awarii oraz o planowanym terminie jej usunięcia.

Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, a także wysokość stawek opłat określają:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481)
- Uchwała Nr XX/221/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3035 ze zm.)

Zgodnie z w/w przepisami zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

1. Zezwolenie to dotyczy w szczególności;
a) prowadzenia robót w pasie drogowym,
b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione a-c.

W zezwoleniu zarządca drogi określa okres zajęcia pasa, jego powierzchnię, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz warunki usuwania wad technicznych robót wykonanych w pasie drogowym.

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony przez Starostę Leszczyńskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie oraz Komendę Miejską Policji w Lesznie.
4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie).
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - w przypadku budowy infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenie obce).

 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego -  plik do pobrania

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt