przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 wnioski

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU


Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

1. Projekt organizacji ruchu może sporządzić :
a) zarząd drogi ,
b) organ zarządzający ruchem ,
c) inwestor lub jednostka,
d) osoba realizująca zamówienia jednostek ,
e) inna zainteresowana osoba .

2. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach.

3. Projekt ten powinien zawierać :
a) plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg , których projekt dotyczy,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu ; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali zawierający:
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
- parametry geometrii drogi
c) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną ,
d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu ,
f) uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu ,
g) termin wprowadzenia , a dla czasowej organizacji ruchu termin przywrócenia poprzedniego stanu .

4. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie :
a) komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką
b) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
c) zarządu drogi , jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt

5. Projekt wraz z w/w opiniami , składa się do organu zarządzającego ruchem , właściwego ze względu na kategorię drogi.

6. W celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem , organ zarządzający ruchem może :
- powołać komisję , w której skład wchodzą , w szczególności przedstawiciele Policji oraz przedstawiciel zarządu drogi ,
- zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo ,
- zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na środowisko , w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza .

7. Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może :
a) zatwierdzić organizację ruchu w całości lub części:
- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu ,
b) odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
c) odrzucić projekt .

8. Organ zarządzający ruchem określa termin ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu .

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt