przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 wnioski

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ ZJAZDU


Na budowę i modernizację drogi potrzebne jest pozwolenie na budowę, które wydaje w zależności od kategorii drogi wojewoda lub starosta. W związku z tym pozwolenie na budowę wymaga również budowa zjazdu z drogi, gdyż jest on częścią drogi.


Zjazd publiczny jest to określony przez zarządcę drogi zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego handlowego lub magazynowego.
Zjazd indywidualny jest to określony przez zarządcę drogi zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
W celu uzyskania zezwolenia na budowę zjazdu , wnioskodawca powinien :
1.Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta .

Organ wydający decyzję o zagospodarowaniu powinien przed jej wydaniem zasięgnąć opinii zarządcy drogi, o możliwości lokalizacji planowanej inwestycji ze względu na możliwość włączenia ruchu wywołanego tą zabudową do drogi, przesyłając następujące dokumenty:
a) informację, czy zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
b) mapę z informacją o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
c) informację o sposobie wykorzystania nieruchomości.

2.Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozytywnie zaopiniowanej przez zarządcę drogi , strona postępowania występuje z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu .
Strona zobowiązana jest dołączyć projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.
Strona powinna do wniosku załączyć następujące dokumenty:
a) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
b) mapę w skali 1:500 lub 1: 1000 z oznaczeniem granic działki, jej planowanego zagospodarowania i lokalizacji zjazdu i zjazdów sąsiednich,
c) lokalizację zjazdu wg pikietażu na drodze. W zależności od charakteru zamierzonej inwestycji zarządca drogi może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów. Pozytywna decyzja zarządcy drogi zawiera zgodę na wykonanie zjazdu wraz z warunkami technicznymi dotyczącymi zjazdu, przy określonym we wniosku sposobie zagospodarowania i użytkowania nieruchomości objętej zamierzeniem inwestycyjnym. W uzasadnieniu zarządca drogi powinien pouczyć stronę o obowiązku uzyskania przez nią zezwolenia na zajęcie pasa drogowego .

3.Po otrzymaniu zezwolenia inwestor na miesiąc przed planowanym zajęciem drogi winien wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przedstawiając :
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, uzgodniony z zarządcą drogi i zatwierdzony przez właściwy dla tej drogi organ zarządzający ruchem,
- plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
- harmonogram robót umożliwiający wykonanie prac w przewidywanym terminie.

 

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu - Plik do pobrania

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt