przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 Uchwała - zajęcie pasa drogowego

Wielk.2013.3035

UCHWAŁA Nr XX/221/2013
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu


Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1. 

Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


§ 2. 

Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celach:

1)    prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)    zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.


§ 3.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)    przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł;
2)    przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł;
3)    przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, placów ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł.
4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.


§ 4. 

Dla robót związanych z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, pobiera się połowę stawek określonych w § 3.


§ 5.

 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 2:
1)    poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł;
2)    w obszarze zabudowanym - 50,00 zł;
3)    na obiekcie mostowym - 200,00 zł.
2. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
1)    poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł;
2)    w obszarze zabudowanym - 2,50 zł;
3)    na obiekcie mostowym - 10,00 zł.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy (365 lub 366 kolejnych dni) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


§ 6. 

Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 2 pkt 3:

1)    za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 3,00 zł;
2)    za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 4,00 zł;
3)    za 1 m2 powierzchni reklamy - 4,00 zł.


§ 7. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 8. 

Traci moc uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 299).


§ 9.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Marian Mielcarek

o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt