przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna"

więcej :.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Studium wykonalności na zadanie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

więcej :.
kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525-69-80, 525-69-79

 



Zimowe utrzymanie dróg
UCHWAŁA NR 51/04
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 października 2004 roku
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005 r.



Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 zezmianami) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) Zarząd PowiatuLeszczyńskiego uchwala, co następuje:

§1


Zarząd przyjmuje do realizacji przez ZDP w Lesznie kryteria zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego w sezonie 2004/2005 zgodnie z zasadami podanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ZDP w Lesznie wspólnie z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin podejmie działania polegające na zapewnieniu przynajmniej jednego dojazdu do każdej miejścowości.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 51/04
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 18 października 2004 r
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005r.



Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania dróg w należytym stanie technicznym, w tym również w okresie zimowym.
W związku z powyższym należało opracować zasady utrzymania dróg w okresie zimowym, w sposób taki, aby zapewnić ciągłość komunikacji oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ustalając zasady zimowego utrzymania dróg kierowano się możliwościami finansowymi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz przyjętymi w latach ubiegłych standardami zimowego utrzymania dróg wg. Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.


ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO UCHWAŁY NR 51/04
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2004r


ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2003/2004

 

STANDARD OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK
śnieg
śliskość
1
2
3
4
III
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypywana na:
 • skrzyżowaniach z drogami
 • skrzyżowaniach z linią kolejową
 • przystankach autobusowych
 • odcinkach o pochyleniu większym niż 4%
 • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
 • luźny - 6 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • zaspy, języki śnieżne lokalnie - 6 godz.
 • utrudnienia dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź - 5 godz.
 • szron - 5 godz.
 • sadź - 5 godz.
 • pośniegowa - 6 godz.
 • lodowica - 5 godz.
IV
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
 • luźny - 8 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • języki śnieżne - występują
 • zaspy - do 8 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 6 godz.
 • pośniegowa - 10 godz.
 • lodowica - 8 godz.
V
Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
 • luźny - 16 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występują
 • zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:.
 • gołoledź - 8 godz.
 • pośniegowa
VI
Jezdnia zaśnieżana Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi
 • luźny - występuje
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występuje
 • zaspy - występ. do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych:
 • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

 

Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:



I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:

Standard 3 - 65,7 km
Standard 4 - 77,6 km

II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

Standard 5 - 165,6 km

III. Odśnieżanie interwencyjne

Standard 6 - 42 km

IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania

Brak standardu 39,1 km


Długość odcinków do posypywania:
- Standard 3- 34,9 km tj. 180 340 m2
- Standard 4- 16,9 km tj. 91 750 m2
- Standard 5 - 38,0 km tj. 188 700 m2
- Standard 6- 3,3 km tj. 15 800 m2 .
Razem 93,1 km tj. 476 590 m2


WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W 3, 4, 5 i 6 STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

 

L.p. Nr drogi Nazwa drogi (odcinek) Długość
(km)
standard Długość odcinków do posypywania (mb) Powierzchnia do posypania (m2) Uwagi
1
2
3
4
6
7
8
9
1. 21 201 Leszno - Włoszakowice
Od km 1 + 997 do km 5 + 000 (Odc. od m. Leszno do m. Święciechowa)
Od km 5 + 000 do km 19 + 807
3,003



14,807
3



3
3003



6800
16516



32499
Jezdnia posypywana na całej długości
2. 21 202 Wschowa - Zbarzewo - Krzyżowiec Od km 5 + 550 do km 10 + 800 5,250 3 1300 7150  
3. 21 236 Rydzyna - Dąbcze - Kąkolewo Od km 0 + 000 do km 2 + 750 (Odc. od m. Rydzyna do m. Dąbcze) 2,750 3 2750 15125 Jezdnia posypywana na całej długości
4. 21 209 Rydzyna - Poniec Od km 0 + 000 do km 4 + 400 4,400 3 1400 7000  
5. 21 248 Leszno - Tworzanice - Robczysko Od km 0 + 000 do km 3 + 095 (Odc. od drogi Nr 5 do m. Dąbcze) 3,095 3 3095 15475 Jezdnia posypywana na całej długości
6. 21 302 Góra - Czernina - Kłoda Od km 10 + 500
do km 17 + 000 Od km 17 + 000
do km 19 + 100 (Odc. od m. Kłoda do drogi Nr5)


6,500

2,100


3

3


800

2100


4000

11550
Jezdnia posypywana na całej długości
7. 21 120 Włoszakowice - Bronikowo 0d km 0 + 000 do km 6 + 415 6,415 3 2300 11500  
8. 21 243 Garzyn - Krzemieniewo - Bielawy Od km 0 + 000 do km 3 + 500 3,500 3 1350 6750  
9. 21 207 Poniec - Oporówko - Krzemieniewo - do drogi krajowej nr 12 Od km 11 + 748 do km 13 + 548 (Odc. od drogi Nr 12 do m. Krzemieniewo) 1,800 3 1800 9000 Jezdnia posypywana na całej długości
10. 21 232 Osieczna - Bojanice Od km 0 + 000 do km 5 + 100 5,100 3 4400 24200  
11. 21 234 Świerczyna - Ziemnice - Wojnowice Od km 0 + 000 do km 5 + 300 5,300 3 2100 10500  
12.   Osieczna : ul. Leszczyńska, Rynek, Kościuszki, Steinmetza, Frankiewicza Od km 0 + 000 do km 1 + 676 1,676 3 1676 9075 Jezdnia posypywana na całej długości
13. 21 205 Osieczna - Pawłowice - Poniec Od km 0 + 000 do km 15 + 350 15,350 4 5100 28050  
14. 21 206 Leszno - Pawłowice Od km 2 + 300 do km 11 + 950 9,650 4 600 3300    
15. 21 207 Poniec - Oporówko - Krzemieniewo - do drogi krajowej nr 12 Od km 3 + 772 do km 11 + 478 7,706 4 400 2000  
16. 21 204 Lipno - Goniembice - Osieczna Od km 0 + 000 do km 7 + 985 7,985 4 2700 14850  
17. 21 217 Osowa Sień - Święciechowa Od km 3 + 075 do km 10 + 140 6,065 4 1200 6000  
18. 21 113 Włoszakowice - do drogi nr 305 Od km 0 + 000 do km 12 + 625 12,625 4 4700 25850  
19. 21 236 Rydzyna - Dąbcze - Kąkolewo Od km 2 + 750 do km 8 + 900 6,150 4 300 1500  
20. 21 114 Olejnica - Wróblów 6 + 000 do km 15 + 870 9,870 4 1400 7700  
21. 21 235 Kąkolewo - Świerczyna 0+000 do km 2+200 2200 4 500 2500  
22. 21 208 Droga krajowa nr 12 - Karchowo - Bojanice - Krzywiń Od km 0 + 000 do km 4 + 755 4,755 5 2300 11500  
23. 21 232 Osieczna - Świerczyna - Bojanice Od km 5 + 100 do km 11 + 600 6,500 5 200 1000  
24. 21 239 Karchowo - Świerczyna Od km 0 + 000 do km 5 + 440 5,440 5 500 2500  
25. 21 241 Karchowo - Belęcin - Siemowo Od km 0 + 000 do km 2 + 700 2,700 5 650 3250  
26. 21 242 Hersztupowo - Belęcin Od km 0 + 000 do km 2 + 125 2,125 5 250 1250  
27. 21 243 Garzyn - Krzemieniewo - Bielawy Od km 3 + 500 do km 6 + 220 2,720 5 350 1750  
28. 21 245 Pawłowice - Kociugi - Drobnin Od km 0 + 000 do km 5 + 825 5,825 5 600 3000  
29. 21 247 Bączylas - Łęka Wielka - Wygoda Od km 8 + 335 do km 10 + 770 2,435 5 400 2000  
30. 21 105 Kościan - Czarkowo - Lipno Od km 17 + 155 do km 19 + 755 2,600 5      
31. 21 223 Święciechowa - do drogi krajowej nr 5 Od km 0 + 000 do km 6 + 009 6,009 5 300 1500  
32. 21 224 Lipno - Smyczyna - Błotkowo Od km 0 + 000 do km 1 + 800 1,800 5 400 2000  
33. 21 225 Leszno - Mórkowo Od km 0 + 000 do km 6 + 270 6,270 5 700 3500  
34. 21 227 Radomicko - Popowo Wonieskie Od km 0 + 000 do km 9 + 165 9,165 5 3450 17250  
35. 21 228 Lipno - Górka Duchowna Od km 0 + 000 do km 4 + 800 4,800 5 200 1000  
36. 21 229 Leszno - Goniembice Od km 0 + 668 do km 6 + 423 5,735 5 2150 10750  
37. 21 102 Śmigiel - Gołanice Od km 8 + 100 do km 17 + 577 9,477 5 800 4000  
38. 21 219 Zbarzewo - Niechłód Od km 0 + 000 do km 2 + 770 2,770 5 800 4000  
39. 21 220 Siedlnica - Piotrowice Od km 9 + 790 do km 14 + 270 4,480 5 1200 6000  
40. 21 221 Święciechowa - Henrykowo Od km 0 + 000
do km 7 + 000 Od km 10 + 400
do km 11 + 400

7,000

1,000

5

6
800 4000  
42. 21 115 Włoszakowice - Przemęt od km 0 + 000 do km 6 + 029 6,029 5 2100 10500  
43. 21 121 Włoszakowice - Morownica Od km 0 + 000 do km 4 + 250 4,250 5 900 3800  
44. 21 124 Bukówiec Górny - Radomicko Od km 0 + 000 do km 5 + 140 5,140 5 750 3750  
45. 21 125 Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny Od km 0 + 000 do km 3 + 515 3,515 5 900 4500  
46. 21 126 Zbarzewo - Jezierzyce Kościelne Od km 0 + 000 do km 2 + 680 2,680 5 800 4400  
47. 21 248 Leszno - Tworzanice - Robczysko Od km 3 + 095 do km 11 + 285 8,190 5 1600 8000  
48. 21 249 Kaczkowo - Moraczewo - Tworzanice
Od km 0 + 000 do km 1 + 957
Od km 7+000 do km 9+170

1,957
2,170

5

5
550 300 2750 1500  
49. 21 250 Kaczkowo - Czernina Od km 0 + 000 do km 3 + 525 3,525 5 900 4500  
50. 21 104 Śmigiel - Wojnowice Od km 11 + 815 do km 18 + 061 6,246 5 1600 8000  
51. 21 106 Wojnowice - Racot Od km 0 + 000 do km 2 + 680 2,680 5 200 1000  
52. 21 230 Goniembice - Popowo Wonieskie Od km 0 + 000 do km 6 + 275 6,275 5 2950 14750  
53. 21 231 Osieczna - Drzeczkowo Od km 0 + 000 do km 3 + 383 3,383 5 1500 7500  
54. 21 233 Śmigiel - Miąskowo - Krzywiń Od km 0 + 000 do km 4 + 500 4,500 5 1450 7250  
55. 21 235 Kąkolewo - Świerczyna Od km 2 + 200 do km 7 + 705 5,505 5 1000 5000  
56. 21 116 Boszkowo - Bucz Od km 0 + 000 do km 3 + 200 3.200 5 2000 10000  
57. 21 226 Książęcy Las - Tarnowałąka Od km 0 + 000 do km 4 + 885 Od km 4 + 885 do km 6 + 885 4,885 2,000 5 1000 4000  
58. 21 208 Droga krajowa nr 12 - Karchowo - Bojanice - Krzywiń Od km 4 + 755 do km 6 + 488 1,733        
59. 21 237 Dobramyśl - Frankowo - Garzyn
Od km 0 + 000 do km 3 + 000
Od km 3 + 000 do km 5 + 755

3,000
2,755
6 300 1500  
60. 21 240 Bojanice - Siemowo - Klony Od km 0 + 000 do km 2 + 090 2,090        
61. 21 244 Pawłowice - Oporówko - Łęka Wielka Od km 0 + 000 do km 7 + 725 7,725 6 500 2500  
62. 21 246 Lubonia - Mierzejewo - Drobnin Od km 0 + 000 do km 2 + 700 Od km 2 + 700 do km 5 + 010 2,700 2,310 6 300 1500  
63. 21 252 Czarkowo - Oporowo Od km 0 + 787 do km 1 + 595 0,808 6 350 1750  
64. 21 105 Kościan - Czarkowo - Lipno Od km 14 + 925 do km 17 + 155 2,230 6      
65. 21 124 Bukówiec Górny - Radomicko
Od km 5 + 140 do km 6 + 060
Od km 6 + 490 do km 9 + 405
Od km 9 + 405 do km 10 + 405

0,920
2,915
1,000

6

6
     
66. 21 139 Stare Bojanowo - Sulejewo Od km 4 + 765 do km 6 + 380 1,615 6 200 1000  
67. 21 223 Święciechowa - do drogi krajowej nr 5 Od km 6 + 009 do km 6 + 800 Od km 6 + 800 do km 7 + 735 0,791 0,935 6      
68. 21 224 Lipno - Smyczyna - Błotkowo Od km 1 + 800 do km 4 + 915 3,115 6 150 750  
69. 21 217 Osowa Sień - Święciechowa Od km 10 + 140 do km 11 + 140 1,000        
70. 21 220 Siedlnica - Piotrowice Od km 5 + 150 do km 9 + 790 4,640        
71. 21 221 Święciechowa - Henrykowo Od km 7 + 000 do km 10 + 400 3,400        
72. 21 222 Leszno - Henrykowo
Od km 0 + 000 do km 1 + 770
Od km 2 + 298 do km 8 + 014

1,770 5,716

5
6

300
700

1500
3500
 
73. 21 249 Kaczkowo - Tworzanice - Moraczewo Od km 1 + 957 do km 7 + 000   5,043        
74.   Rydzyna - ul. Kościuszki Od km 0 + 000 do km 1 + 430 1,430 6      
75.   Rydzyna ul. Poniatowskiego Od km 0 + 000 do km 0 + 869 0,869        
76. 21 114 Olejnica - Wróblów Od km 3 + 135 do km 6 + 954 3,819 6 700 3300  
77. 21 238 Garzyn - Górzno - Świerczyna Od km 0 + 000 do km 2 + 700 Od km 2 + 700 do km 4 + 300 2,700 1,600 6      
78. 21 214 Łysiny - Lgiń - Zaborówiec Od km 0 + 875 do km 12 + 070 3,195        
79. 21 121 Włoszakowice - Morownica Od km 4+250 do km 6+250 2,000 6      

 


WYKAZ SPRZĘTU ZATRUDNIONEGO PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
W SEZONIE ZIMOWYM 2003/2004
 • piaskarki podstawowe 2 szt.
 • piaskarki uzupełniające 2 szt.
 • pługi ciągnikowe 4 szt.
 • pługi samochodowe 6 szt.
 • koparko-ładowarka, spycharki 4 szt.
 • ładowarki 2 szt.
 • równiarki1 szt.
 • spycharki 1 szt.
o nas | drogi | komunikaty | przetargi | wnioski | kontakt